soheal

 

 به نام خدا

مطمئنا يكشنبه دهم اردي بهشت 1385 نقطه عطفي خواهد بود.

نقطه عطف ...

سه نقطه اي كه كار آدمي را آسان مي كند و در عين حال سخت.

نقطه عطف به نقطه اي گويند كه تحدب تابع در آن تغيير مي كند.

نقطه عطفي كه مي توانست تحدب ديدگاه هاي ما را تغيير دهد براي بسياري از چرايي ها و نه چگونگي ها .

چرا هايي كه مقدمه اي هستند براي چگونگي ها.

چراهايي كه براي عده اي بي پاسخ بود و براي عده ي ديگربي پاسخ تر. چراهايي كه بايد روزاول برايمان حل مي شد.حال آنكه روز آخر هم برايمان حل نشد.چراهايي كه يافتن پاسخشان دليلي بود بر بودنمان و نيافتن پاسخ شد دليلي براي رفتنمان.

دهم اردي بهشت روز انتخاب بود. انتخابي كه براي بعضي هدفي چهار ساله، براي بعضي تصميمي چهل وهشت ساعته و براي برخي حاصل رنج پنج ساله بود.

 

- ; ۱۳۸٥/٢/۱۱
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت