soheal

ضربدر مثل

به نام خدا
س ل ا م

قوز بالای قوز بسیار است..!

- ; ۱۳۸٧/٩/٢٩
    comment's   

 

به نام خدا
س ل ا م

-    فرهاد بیدار شو، خیلی می خوابی.
+   بیدارم نمیاد.
*   بابا بیدار شو دیگه، مگه قرار نبود امروز بریم پارک.

یک گفتمان ساده که در صبح یک روز تعطیل اتفاق افتاده است. نام مرد فرهاد است. ازدواج کرده و حداقل یک فرزند دارد که قرار است او را به پارک ببرد. زیاد می خوابد. از "بیدارم نمیاد" می توان حدس زد که خوش خلق است.
این سه خط اطلاعاتی بودند که از سه خط اول می شد دریافت.
مریم همان قدر که از جلال متنفر بود عاشق فرهاد است و میهمانی های جلال را که به افتخار مریم می داد را فقط به خاطر فرهاد می رفت. بهانه ای برای دیدن فرهاد و مصاحبت با او. حرکاتش آنقدر قشنگ بود که فکر می کنم روی هر کدامشان قبلا تمرین کرده است.
این سه خط را نمی شد از سه خط اول فهمید.

- ; ۱۳۸٧/٩/۱٩
    comment's   

باران نامه

به نام خدا
س ل ا م

طبلش را که باران می زند؛ تو چرا رقص نمی کنی؟!

- ; ۱۳۸٧/٩/۱۳
    comment's   

فرار یا متفاوت

به نام خدا
س ل ا م

مدرسه که می رفتیم، در درس ادبیات معمولا یکی از سوال ها پیدا کردن هم خانواده و یا هم معنی و متضاد برای کلمات بود. از پیدا کردن هم خانواده برای کلمات خوشم می آمد. ولی از هم معنی و متضاد نه!
چند روزی است که کارم به سمت بازار خورده است. و بازار یعنی: انواع بنی آدمی که باهم یا هم خانواده اند یا هم معنی و یا متضاد.

- ; ۱۳۸٧/٩/۱
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت