soheal

فرار یا متفاوت

به نام خدا
س ل ا م

مدرسه که می رفتیم، در درس ادبیات معمولا یکی از سوال ها پیدا کردن هم خانواده و یا هم معنی و متضاد برای کلمات بود. از پیدا کردن هم خانواده برای کلمات خوشم می آمد. ولی از هم معنی و متضاد نه!
چند روزی است که کارم به سمت بازار خورده است. و بازار یعنی: انواع بنی آدمی که باهم یا هم خانواده اند یا هم معنی و یا متضاد.

- ; ۱۳۸٧/٩/۱
    comment's   

آرشیو آرشیو دیگر زائر دلگیرم از دلم دریا نمی میرد همه ی دوشنبه های من ریگی از روی زمین برداریم هیئت مکتب الشهدا آغازی برای يک پايان ميم بهار انسان کامل ییلاق ذهن ما رو تو دنیا آوردن دیونه رقم زدن پنهانک آوای آزاد ابر سیاه من از انتهای تاریکی آمده ام به شهر ری ادامه سی مرغ ياسين صدبرگ وحید ایا فردا روشن است؟ اسمان تو چه رنگ است امروز؟ بامعرفت